Website tạm ngưng hoạt động

Rủi ro bảo mật tiềm ẩn
chrome phát hiện một mối đe dọa bảo mật và không tiếp tục đến trang này . Nếu bạn truy cập trang web này, kẻ tấn công có thể cố gắng lấy cắp thông tin như mật khẩu, email hoặc chi tiết thẻ tín dụng của bạn.

Bạn có thể làm gì về nó?
Vấn đề rất có thể xảy ra với trang web và bạn không thể làm gì để giải quyết nó.
Nếu bạn đang sử dụng mạng công ty hoặc sử dụng phần mềm chống vi-rút, bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ để được trợ giúp. Bạn cũng có thể thông báo cho quản trị viên của trang web về sự cố.